Textové pole: Textové pole: Nabídka  
Textové pole: Kontakty
Textové pole: Úřední hodiny
Textové pole: ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST— ARCIDĚKANSTVÍ TRUTNOV
Textové pole: Návštěvy

 

Římskokatolická farnost

arciděkanství Trutnov

Školní 155/20

541 01 TRUTNOV 1

telefon: 491 004 922

č.ú.: 1300189399/0800.

farnost@arcidekanstvi-tu.cz

Křesťanství
Pastorace na webu
Víra, křesťanství, náboženství
Titulek stránky
Textové pole: OFICIÁLNÍ STRÁNKY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TRUTNOV I
Arciděkanství TrutnovTextové pole: Aktuálně
Texty k nedělní liturgii

Nedělní liturgie

Rozpis čtení
OHLÁŠKY
Liturgický kalendář
FARNÍ ZPRAVODAJ
Modlitba breviáře
KALENDÁŘ
Textové pole: Odkazy
Téma týdne
Texty k nedělním přímluvám
Rozpis úklidu
Hospodaření farnosti

BIŘMOVÁNÍ 2016 v TRUTNOVĚ…

 

„Toto je den, který pro nás učinil Pán, jásejme a radujme se z něho“

 

Takto bychom mohli popsat slavnost, kterou jsme v Trutnově v kostele Narození Panny Marie prožili v neděli 11. září 2016. Při této poutní slavnosti přijalo z rukou královéhradeckého biskupa Mons. Jana Vokála osmnáct mladých svátost křesťanské dospělosti—biřmování.

Na tento den se poctivě celý rok připravovali a právě tato neděle byla vyvrcholením jejich snažení. Liturgii předsedal královéhradecký biskup Jan Vokál, koncelebrovali P. Benedikt (bývalý kaplan pro mládež naší farnosti) a současní naši kněží P. Adrian a P. Jiří. Přítomni byli také oba naši jáhni Josef a Michal a jáhen sousední farnosti HSM Antonín.

Slavnost byla zahájena průvodem kostelem a pokračovala krátkým uvítáním biskupa, které zahájil P. Adrian a poté předal slovo zástupcům biřmovanců, kteří otci biskupovi poděkovali za návštěvu naší farnosti a požádali ho o udělení svátosti.

Na začátku obřadu biřmování představil jáhen Michal naše kandidáty. Ti se pozdravili s biskupem úklonou a zvoláním „Zde jsem!“. A právě toto zvolání bylo tématem kázání otce biskupa k biřmovancům. Liturgie dále pokračovala krásným obřadem přinášení darů, kde každý z nově biřmovaných nesl jeden z darů. Komentář k vysvětlení symboliky darů připravil a četl P. Adrian. Na závěr slavnosti ještě zaznělo poděkování od P. Adriana biskupovi, všem kněžím, jáhnům, ministrantům, biřmovancům a jejich rodičům a kmotrům, Michalovi za přípravu biřmovanců, hudebníkům pod vedením Víta Mišoně a všem přítomným.  Také zástupci biřmovanců se přidali k děkování.

Po skončení slavnosti bylo před kostelem připraveno občerstvení. Při neformálních rozhovorech se účastníci shodli na tom, že slavnostní liturgie byla velmi krásná. Za to patří dík především Bohu. A také všem, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a průběhu celého slavnostního dne. Díky!

 

STŘEDA

10:00-11:30

 

PÁTEK

13:00-14:30